Page loading...

Mandatsträgerzugang

Navigation

Meeting Calendar - Annual Overview - 2022

2021 - 2022 - 2023 Compact ViewPrint ViewMonthly Calendar
January
Sat
1
 
Sun
2
 
Mon
3
 
Tue
4
 
Wed
5
 
Thu
6
 
Fri
7
 
Sat
8
 
Sun
9
 
Mon
10
 
Tue
11
 
Wed
12
 Informationsveranstaltung
Thu
13
 BVK
Fri
14
 
Sat
15
 
Sun
16
 
Mon
17
 
Tue
18
 SC
Wed
19
 JHA
Thu
20
 
Fri
21
 
Sat
22
 
Sun
23
 
Mon
24
 
Tue
25
 SP
 KU
Wed
26
 
Thu
27
 PUK
Fri
28
 
Sat
29
 
Sun
30
 
Mon
31
 
February
Tue
1
 
Wed
2
 
Thu
3
 
Fri
4
 
Sat
5
 
Sun
6
 
Mon
7
 
Tue
8
 
Wed
9
 
Thu
10
 BVK
Fri
11
 
Sat
12
 
Sun
13
 
Mon
14
 
Tue
15
 SC
Wed
16
 Soziales und Ordnung
Thu
17
 PUK
Fri
18
 
Sat
19
 
Sun
20
 
Mon
21
 
Tue
22
 KU
Wed
23
 JHA
Thu
24
 
Fri
25
 
Sat
26
 
Sun
27
 
Mon
28
 
March
Tue
1
 SP
Wed
2
 
Thu
3
 
Fri
4
 
Sat
5
 
Sun
6
 
Mon
7
 
Tue
8
 HF
Wed
9
 
Thu
10
 BVK
Fri
11
 
Sat
12
 
Sun
13
 
Mon
14
 
Tue
15
 
Wed
16
 
Thu
17
 
Fri
18
 
Sat
19
 
Sun
20
 
Mon
21
 
Tue
22
 Rat
Wed
23
 
Thu
24
 
Fri
25
 
Sat
26
 
Sun
27
 
Mon
28
 
Tue
29
 SP,SC,PUK
Wed
30
 
Thu
31
 
April
Fri
1
 
Sat
2
 
Sun
3
 
Mon
4
 
Tue
5
 
Wed
6
 
Thu
7
 
Fri
8
 
Sat
9
 
Sun
10
 
Mon
11
 
Tue
12
 
Wed
13
 
Thu
14
 
Fri
15
 
Sat
16
 
Sun
17
 
Mon
18
 
Tue
19
 
Wed
20
 
Thu
21
 
Fri
22
 
Sat
23
 
Sun
24
 
Mon
25
 
Tue
26
 
Wed
27
 
Thu
28
 
Fri
29
 
Sat
30
 
 
May
Sun
1
 
Mon
2
 
Tue
3
 
Wed
4
 IR
Thu
5
 
Fri
6
 
Sat
7
 
Sun
8
 
Mon
9
 
Tue
10
 KU
Wed
11
 
Thu
12
 BVK
Fri
13
 
Sat
14
 
Sun
15
 
Mon
16
 
Tue
17
 SC
Wed
18
 JHA
Thu
19
 PUK
Fri
20
 
Sat
21
 
Sun
22
 
Mon
23
 
Tue
24
 SP
Wed
25
 Soziales und Ordnung
Thu
26
 
Fri
27
 
Sat
28
 
Sun
29
 
Mon
30
 
Tue
31
 HF
June
Wed
1
 
Thu
2
 
Fri
3
 
Sat
4
 
Sun
5
 
Mon
6
 
Tue
7
 
Wed
8
 
Thu
9
 
Fri
10
 
Sat
11
 
Sun
12
 
Mon
13
 
Tue
14
 Rat
Wed
15
 
Thu
16
 
Fri
17
 
Sat
18
 
Sun
19
 
Mon
20
 
Tue
21
 
Wed
22
 
Thu
23
 PUK
Fri
24
 
Sat
25
 
Sun
26
 
Mon
27
 
Tue
28
 
Wed
29
 
Thu
30
 
July
Fri
1
 
Sat
2
 
Sun
3
 
Mon
4
 
Tue
5
 
Wed
6
 
Thu
7
 
Fri
8
 
Sat
9
 
Sun
10
 
Mon
11
 
Tue
12
 
Wed
13
 
Thu
14
 
Fri
15
 
Sat
16
 
Sun
17
 
Mon
18
 
Tue
19
 
Wed
20
 
Thu
21
 
Fri
22
 
Sat
23
 
Sun
24
 
Mon
25
 
Tue
26
 
Wed
27
 
Thu
28
 
Fri
29
 
Sat
30
 
Sun
31
 
August
Mon
1
 
Tue
2
 
Wed
3
 
Thu
4
 
Fri
5
 
Sat
6
 
Sun
7
 
Mon
8
 
Tue
9
 
Wed
10
 
Thu
11
 
Fri
12
 
Sat
13
 
Sun
14
 
Mon
15
 
Tue
16
 Rat
Wed
17
 
Thu
18
 
Fri
19
 
Sat
20
 
Sun
21
 
Mon
22
 
Tue
23
 
Wed
24
 Soziales und Ordnung
Thu
25
 
Fri
26
 
Sat
27
 
Sun
28
 
Mon
29
 
Tue
30
 
Wed
31
 JHA
 
September
Thu
1
 PUK
Fri
2
 
Sat
3
 
Sun
4
 
Mon
5
 
Tue
6
 
Wed
7
 
Thu
8
 BVK
Fri
9
 
Sat
10
 
Sun
11
 
Mon
12
 
Tue
13
 HF
Wed
14
 
Thu
15
 
Fri
16
 
Sat
17
 
Sun
18
 
Mon
19
 
Tue
20
 
Wed
21
 
Thu
22
 
Fri
23
 
Sat
24
 
Sun
25
 
Mon
26
 
Tue
27
 Rat
Wed
28
 
Thu
29
 
Fri
30
 
October
Sat
1
 
Sun
2
 
Mon
3
 
Tue
4
 
Wed
5
 
Thu
6
 
Fri
7
 
Sat
8
 
Sun
9
 
Mon
10
 
Tue
11
 
Wed
12
 
Thu
13
 
Fri
14
 
Sat
15
 
Sun
16
 
Mon
17
 
Tue
18
 KU
Wed
19
 
Thu
20
 
Fri
21
 
Sat
22
 
Sun
23
 
Mon
24
 
Tue
25
 
Wed
26
 JHA
Thu
27
 
Fri
28
 
Sat
29
 
Sun
30
 
Mon
31
 
November
Tue
1
 
Wed
2
 
Thu
3
 
Fri
4
 
Sat
5
 
Sun
6
 
Mon
7
 
Tue
8
 
Wed
9
 Soziales und Ordnung
Thu
10
 
Fri
11
 
Sat
12
 
Sun
13
 
Mon
14
 
Tue
15
 
Wed
16
 
Thu
17
 
Fri
18
 
Sat
19
 
Sun
20
 
Mon
21
 
Tue
22
 HF
Wed
23
 
Thu
24
 
Fri
25
 
Sat
26
 
Sun
27
 
Mon
28
 
Tue
29
 
Wed
30
 
December
Thu
1
 
Fri
2
 
Sat
3
 
Sun
4
 
Mon
5
 
Tue
6
 Rat
Wed
7
 
Thu
8
 
Fri
9
 
Sat
10
 
Sun
11
 
Mon
12
 
Tue
13
 
Wed
14
 
Thu
15
 
Fri
16
 
Sat
17
 
Sun
18
 
Mon
19
 
Tue
20
 
Wed
21
 
Thu
22
 
Fri
23
 
Sat
24
 
Sun
25
 
Mon
26
 
Tue
27
 
Wed
28
 
Thu
29
 
Fri
30
 
Sat
31
 

Legend

Abbreviations
Bildung³Aufsichtsrat Bildung³
BRWVerbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband
BVKBau- und Verkehrsausschuss
DILGesellschafterversammlung der Digital - und Infrastrukturgesellschaft
HFHaupt- und Finanzausschuss
IRIntegrationsrat
JHAJugendhilfeausschuss
KUKulturausschuss
PUKPlanungs-, Umwelt- und Klimaausschuss
RatRat
RPRechnungsprüfungsausschuss
SCSchulausschuss
SPSportausschuss
UAUmlegungsausschuß
UA SpielUnterausschuss Spielplätze
WAWahlausschuss
WPWahlprüfungsausschuss

Page Footer
Last Database Update: May 18, 2022 2:10 PM

PV-Internet©PROVOX-Systems Inc.