Page loading...

Mandatsträgerzugang

Navigation

Meeting Calendar - Annual Overview - 2021

2020 - 2021 - 2022 Compact ViewPrint ViewMonthly Calendar
January
Fri
1
 
Sat
2
 
Sun
3
 
Mon
4
 
Tue
5
 
Wed
6
 
Thu
7
 
Fri
8
 
Sat
9
 
Sun
10
 
Mon
11
 
Tue
12
 Sitzung entfällt
 Informationsveranstaltung
Wed
13
 Sitzung entfällt
Thu
14
 Sitzung entfällt
Fri
15
 
Sat
16
 
Sun
17
 
Mon
18
 
Tue
19
 Sitzung entfällt
Wed
20
 Sitzung entfällt
Thu
21
 Sitzung entfällt
Fri
22
 
Sat
23
 
Sun
24
 
Mon
25
 
Tue
26
 
Wed
27
 
Thu
28
 
Fri
29
 
Sat
30
 
Sun
31
 
February
Mon
1
 
Tue
2
 
Wed
3
 
Thu
4
 
Fri
5
 
Sat
6
 
Sun
7
 
Mon
8
 
Tue
9
 
Wed
10
 Soziales und Ordnung
Thu
11
 
Fri
12
 
Sat
13
 
Sun
14
 
Mon
15
 
Tue
16
 
Wed
17
 
Thu
18
 BVK
Fri
19
 
Sat
20
 
Sun
21
 
Mon
22
 
Tue
23
 
Wed
24
 JHA
Thu
25
 PUK
Fri
26
 
Sat
27
 
Sun
28
 
March
Mon
1
 
Tue
2
 Informationsveranstaltung
Wed
3
 Informationsveranstaltung
Thu
4
 Informationsveranstaltung
Fri
5
 
Sat
6
 
Sun
7
 
Mon
8
 
Tue
9
 Informationsveranstaltung
Wed
10
 Informationsveranstaltung
Thu
11
 
Fri
12
 
Sat
13
 
Sun
14
 
Mon
15
 
Tue
16
 Rat
Wed
17
 Informationsveranstaltung
Thu
18
 Informationsveranstaltung
Fri
19
 
Sat
20
 
Sun
21
 
Mon
22
 
Tue
23
 KU
Wed
24
 Soziales und Ordnung
Thu
25
 Soziales und Ordnung
Fri
26
 
Sat
27
 
Sun
28
 
Mon
29
 
Tue
30
 
Wed
31
 
April
Thu
1
 
Fri
2
 
Sat
3
 
Sun
4
 
Mon
5
 
Tue
6
 
Wed
7
 
Thu
8
 
Fri
9
 
Sat
10
 
Sun
11
 
Mon
12
 
Tue
13
 JHA
Wed
14
 SP
Thu
15
 PUK
Fri
16
 
Sat
17
 
Sun
18
 
Mon
19
 
Tue
20
 SC
Wed
21
 Soziales und Ordnung
Thu
22
 BVK
Fri
23
 
Sat
24
 
Sun
25
 
Mon
26
 
Tue
27
 HF
Wed
28
 
Thu
29
 
Fri
30
 
 
May
Sat
1
 
Sun
2
 
Mon
3
 
Tue
4
 Informationsveranstaltung
Wed
5
 Rat
Thu
6
 BVK
Fri
7
 
Sat
8
 
Sun
9
 
Mon
10
 
Tue
11
 Informationsveranstaltung
Wed
12
 JHA
Thu
13
 
Fri
14
 
Sat
15
 
Sun
16
 
Mon
17
 
Tue
18
 
Wed
19
 
Thu
20
 RP
Fri
21
 
Sat
22
 
Sun
23
 
Mon
24
 
Tue
25
 
Wed
26
 IR
Thu
27
 PUK
Fri
28
 
Sat
29
 
Sun
30
 
Mon
31
 
June
Tue
1
 HF
Wed
2
 
Thu
3
 
Fri
4
 
Sat
5
 
Sun
6
 
Mon
7
 
Tue
8
 
Wed
9
 
Thu
10
 
Fri
11
 
Sat
12
 
Sun
13
 
Mon
14
 
Tue
15
 Rat
Wed
16
 
Thu
17
 
Fri
18
 
Sat
19
 
Sun
20
 
Mon
21
 
Tue
22
 SC
Wed
23
 
Thu
24
 
Fri
25
 
Sat
26
 
Sun
27
 
Mon
28
 
Tue
29
 
Wed
30
 Soziales und Ordnung
July
Thu
1
 
Fri
2
 
Sat
3
 
Sun
4
 
Mon
5
 
Tue
6
 
Wed
7
 
Thu
8
 
Fri
9
 
Sat
10
 
Sun
11
 
Mon
12
 
Tue
13
 
Wed
14
 
Thu
15
 
Fri
16
 
Sat
17
 
Sun
18
 
Mon
19
 
Tue
20
 
Wed
21
 
Thu
22
 
Fri
23
 
Sat
24
 
Sun
25
 
Mon
26
 
Tue
27
 
Wed
28
 
Thu
29
 
Fri
30
 
Sat
31
 
August
Sun
1
 
Mon
2
 
Tue
3
 
Wed
4
 
Thu
5
 
Fri
6
 
Sat
7
 
Sun
8
 
Mon
9
 
Tue
10
 
Wed
11
 
Thu
12
 
Fri
13
 
Sat
14
 
Sun
15
 
Mon
16
 
Tue
17
 
Wed
18
 
Thu
19
 
Fri
20
 
Sat
21
 
Sun
22
 
Mon
23
 
Tue
24
 Rat
Wed
25
 IR
Thu
26
 PUK
Fri
27
 
Sat
28
 
Sun
29
 
Mon
30
 
Tue
31
 
 
September
Wed
1
 
Thu
2
 PUK
Fri
3
 
Sat
4
 
Sun
5
 
Mon
6
 
Tue
7
 HF
Wed
8
 Soziales und Ordnung
Thu
9
 
Fri
10
 
Sat
11
 
Sun
12
 
Mon
13
 
Tue
14
 SC
Wed
15
 SP
Thu
16
 BVK
Fri
17
 
Sat
18
 
Sun
19
 
Mon
20
 
Tue
21
 Rat
Wed
22
 
Thu
23
 
Fri
24
 
Sat
25
 
Sun
26
 
Mon
27
 
Tue
28
 
Wed
29
 
Thu
30
 
October
Fri
1
 
Sat
2
 
Sun
3
 
Mon
4
 
Tue
5
 
Wed
6
 Soziales und Ordnung
Thu
7
 
Fri
8
 
Sat
9
 
Sun
10
 
Mon
11
 
Tue
12
 
Wed
13
 
Thu
14
 
Fri
15
 
Sat
16
 
Sun
17
 
Mon
18
 
Tue
19
 
Wed
20
 
Thu
21
 
Fri
22
 
Sat
23
 
Sun
24
 
Mon
25
 
Tue
26
 KU
Wed
27
 
Thu
28
 
Fri
29
 
Sat
30
 
Sun
31
 
November
Mon
1
 
Tue
2
 
Wed
3
 
Thu
4
 
Fri
5
 
Sat
6
 
Sun
7
 
Mon
8
 
Tue
9
 SP
Wed
10
 JHA
Thu
11
 
Fri
12
 
Sat
13
 
Sun
14
 
Mon
15
 
Tue
16
 SC
Wed
17
 Soziales und Ordnung
Thu
18
 BVK
Fri
19
 
Sat
20
 
Sun
21
 
Mon
22
 
Tue
23
 HF
Wed
24
 IR
Thu
25
 PUK
Fri
26
 
Sat
27
 
Sun
28
 
Mon
29
 
Tue
30
 RP
December
Wed
1
 UA Spiel
Thu
2
 
Fri
3
 
Sat
4
 
Sun
5
 
Mon
6
 
Tue
7
 Rat
Wed
8
 
Thu
9
 
Fri
10
 
Sat
11
 
Sun
12
 
Mon
13
 
Tue
14
 
Wed
15
 
Thu
16
 
Fri
17
 
Sat
18
 
Sun
19
 
Mon
20
 
Tue
21
 
Wed
22
 
Thu
23
 
Fri
24
 
Sat
25
 
Sun
26
 
Mon
27
 
Tue
28
 
Wed
29
 
Thu
30
 
Fri
31
 

Legende

Abkürzungen
Bildung³Aufsichtsrat Bildung³
BRWVerbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband
BVKBau- und Verkehrsausschuss
DILGesellschafterversammlung der Digital - und Infrastrukturgesellschaft
HFHaupt- und Finanzausschuss
IRIntegrationsrat
JHAJugendhilfeausschuss
KUKulturausschuss
PUKPlanungs-, Umwelt- und Klimaausschuss
RatRat
RPRechnungsprüfungsausschuss
SCSchulausschuss
SPSportausschuss
UAUmlegungsausschuß
UA SpielUnterausschuss Spielplätze
WAWahlausschuss
WPWahlprüfungsausschuss

Fußtext
Letzte Aktualisierung der Daten: May 26, 2022 5:11 PM

PV-Internet©PROVOX Systemplanung GmbH